Wet Aanpak Schijnconstructies

8 december 2015

Een aantal onderdelen van deze wet traden per 1 juli 2015 al in werking. Per 1 januari 2016 geldt de gehele nieuwe wet om de zogenaamde ‘schijnconstructies’ aan te pakken.

De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) is in het leven geroepen om misstanden op de Nederlandse arbeidsmarkt tegen te gaan. In dit geval gaat het om de schijnconstructies die incidenteel door werkgevers worden opgezet om regels en afspraken uit cao’s te omzeilen. Omdat dit leidt tot oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt en slechte condities voor werknemers, heeft minister Asscher dit wetsvoorstel ingediend. Op deze manier hoopt de kamer een eerlijk speelveld te creëren op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Minister Lodewijk Asscher
Minister Lodewijk Asscher

Wat houdt de WAS in?

De WAS kent een aantal onderdelen, namelijk:

 • Werknemers krijgen het volledige wettelijk minimumloon (WML) waarop zij recht hebben uitbetaald. Dit betekent dat er geen inhoudingen en verrekeningen op het WML mogen plaats vinden.
 • Loonstroken moeten transparanter worden en het WML mag niet meer contant worden uitbetaald.
 • De inspectie SZW gaat namen bekend maken van gecontroleerde ondernemingen. Als er overtredingen zijn geconstateerd zullen deze ook worden bekend gemaakt.
 • Werkgevers- en werknemersorganisaties en de Inspectie SZW gaan informatie uitwisselen als het vermoeden bestaat dat een werkgever de cao-afspraken niet na komt.
 • Het wettelijk minimum loon gaat ook gelden voor werknemers die de AOW-gerechtigde hebben bereikt of ouder zijn.

 

Uitbetalen van het Wettelijk Minimumloon (WML)

 • Werkgevers moeten minimaal het geldende minimumloon giraal uitbetalen. Over het eventuele loon boven het minimumloon en toeslagen (zoals vakantiegeld) kunnen andere afspraken worden gemaakt met de werkgever
 • Het volledige loon mag niet meer contant uitbetaald worden, omdat er dan niet gecontroleerd kan worden of het volledige WML wordt uitbetaald.
 • Het loon kan overgemaakt worden naar een buitenlandse betaalrekening. Het is mogelijk dat buitenlandse werknemers dit liever niet willen, omdat er mogelijke transactiekosten in rekening kunnen worden gebracht. Buitenlandse werknemers kunnen wel gewoon een rekening open in Nederland.
 • Je kunt het loon van meerdere werknemers alleen op één rekening storten als de rekening op naam staat van de werknemers in kwestie.
 • Er mogen nog steeds voorschotten op het loon worden uitbetaald, mits de betaling giraal wordt gedaan. Contante voorschotten zijn dus wettelijk verboden.
 • Overuren mogen contant uitbetaald worden. Verplicht giraal betalen betreft alleen het WML
 • 13- en 14-jarige werknemers mogen wel contant uitbetaald worden. Werknemers van deze leeftijd mogen vakantiewerk of een bijbaantje hebben. Hiervoor geldt geen minimumloon en daarom mag dit contant uitbetaald worden.

Afbeelding Manschap Uitzendbureau Wet Aanpak Schijnconstructies

Inhoudingen op het loon

 • Vanaf 1 januari 2016 mag de premie van een zorgverzekering niet meer worden ingehouden van het nettoloon.
 • De premie voor een zorgverzekering mag worden uitgeruild met een vakantietoeslag. Het is het handigst om vakantiegeld bij iedere loonbetaling uit te keren; op deze manier kan het direct verrekend worden met het vakantiegeld.
 • Werknemers zijn verplicht om een Nederlandse zorgverzekering te hebben.

 

Meer weten? Neem contact met ons op!